เงื่อนไขการให้บริการสี่มุมเมืองออนไลน์

สำหรับผู้ซื้อ

    สี่มุมเมืองออนไลน์ คือ แพลตฟอร์มที่เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าจากตลาดกลางค้าส่ง และ ผู้ขายที่เปิดแผงจริงในตลาดสี่มุมเมือง ผู้ซื้อจึงยินยอมและรับทราบถึงเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

การเข้าใช้งานระบบ
1. ผู้ซื้อรับทราบในคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ซื้อผ่านระบบสี่มุมเมืองออนไลน์ว่าเป็นสินค้าที่ขายจริงในตลาดสี่มุมเมือง ซื้อหน้าแผงแบบใดในการซื้อผ่านออนไลน์ก็จะได้รับสินค้าในรูปแบบเดียวกัน 
2. ผู้ซื้อยอมรับในรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าที่ผู้ขายเป็นผู้ระบุไว้ ก่อนนำสินค้าเพิ่มในตะกร้า กรณีที่ไม่แน่ใจในรายละเอียดที่แสดงในระบบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Contact Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02-023-9903 หรือ Line Official : @smmonline 3. เมื่อผู้ซื้อนำสินค้าเพิ่มในตะกร้าและไม่ได้กดชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง (นับจากสินค้าชิ้นแรกที่เลือกลงตะกร้า) ระบบจะทำการล้างสินค้าที่อยู่ในตะกร้าออก เนื่องจากราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
4. เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าผ่านระบบแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ในทุกกรณี 

5. ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการตกลงเกี่ยวกับสินค้ากับผู้ขายโดยตรง โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ สี่มุมเมืองออนไลน์จะยึดถือข้อมูลของสินค้าที่ซื้อผ่านระบบเท่านั้น  
6. ผู้ซื้อรับทราบในส่วนของช่องทางการแจ้งข้อมูลจากระบบสี่มุมเมืองออนไลน์ผ่านทาง Line Official : @smmonline 


การจัดส่งสินค้า : 
1. สินค้าที่จะทำการจัดส่งจะต้องซื้อผ่านระบบสี่มุมเมืองออนไลน์และจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบโดยจะทำการขนส่งทางบกเท่านั้น 
2. สี่มุมเมืองออนไลน์บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านหรือหน้าบ้าน แต่ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินของผู้ซื้อ
3. สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หรืออาคารอื่นใดที่มีจุดรับสินค้าของอาคารหรือนิติบุคคลของอาคาร เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ณ จุดรับสินค้าของอาคาร หรือนิติบุคคลของอาคารเท่านั้น 
4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้นำสินค้าจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ระบุไว้ในระบบ เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผู้ซื้อให้ทราบล่วงหน้า หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ภายใน 10 นาที เจ้าหน้าที่จะนำสินค้ากลับมายังศูนย์กระจายสินค้าตลาดสี่มุมเมือง หากผู้ซื้อยังมีความประสงค์จะรับสินค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตนเอง 

5. กรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้เจ้าหน้าที่วางสินค้าไว้หน้าร้านหรือหน้าบ้านโดยไม่ประสงค์จะตรวจสอบและเซ็นต์รับสินค้า ผู้ซื้อต้องระบุไว้หลังช่องที่อยู่ในการจัดส่ง แต่ทางระบบจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าเสียหายและสูญหาย
6. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วจะต้องตรวจสอบคุณภาพและความครบถ้วนของสินค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าและลงลายมือชื่อในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เมื่อลงลายมือชื่อแล้วถือว่าเป็นการยอมรับในคุณภาพและความครบถ้วนของสินค้า  
7. กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งภายหลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว ต้องแจ้งก่อนเวลาจัดส่งสินค้าในรอบที่ระบุมาในระบบ และจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม 500 บาท 
8. กรณีที่ผู้ซื้อประสงค์ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้านอกเหนือจากชั้นที่ 1 (ชั้นที่รถสามารถเข้าถึงได้) จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาท 

การเคลมสินค้า :
1. สินค้าที่ระบบจะรับเคลมต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้ 
         - สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง 
         - สินค้าเน่าเสียตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้น   
         - น้ำหนักสินค้าน้อยกว่าที่ระบุ 10% ขึ้นไปของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้น  

         - สินค้าที่ไม่ตรงตามสเปค (คุณภาพ) ที่ซื้อในเกรด A (สวย) เท่านั้น (หากไม่ใช่เกรด A ระบบจะไม่รับเคลม)

         - สินค้าผิดประเภท ชนิด ยี่ห้อ ขนาดจากที่ได้สั่งผ่านระบบ  
         - สินค้าหมดอายุ 

2. กรณีผู้ซื้อต้องการเคลมสินค้าต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
         - แจ้งทาง Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-023-9903 หรือ Line Official : @smmonline ภายใน 24 ชั่วโมง (นับจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดส่งสินค้ายังที่อยู่ตามที่ระบุในระบบ) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CS) จะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือฝ่ายขนส่งให้ท่านในลำดับถัดไป
         - แนบรูปถ่ายสินค้าที่ต้องการเคลมอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถหลักฐานการเคลมสินค้าแก่ผู้ขาย (เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากหลักฐานที่ได้รับเท่านั้น)

การคืนเงินจากระบบ : 
    ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ระบบจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะได้รับการโอนเงินภายใน 48 ชั่วโมง (นับจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่) 

หมายเหตุ :    
    ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ขายโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทีมสี่มุมเมืองออนไลน์ทราบ ทางระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ   

ประกาศใช้วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป