เงื่อนไขการให้บริการสี่มุมเมืองออนไลน์

สำหรับผู้ขาย
1. ผู้ขายจะต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพ และทำการคัดสินค้าให้ได้ตรงตามนโยบายมาตรฐานสินค้า QSMM ที่บริษัทฯกำหนด
2. ผู้ขายจะต้องอัพเดทราคาสินค้าให้เป็นราคาปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมสินค้าและนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า ก่อนรอบการจัดส่งอย่างน้อย 2 ชม.
4. สินค้าที่ส่งมอบมาที่ศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของทางบริษัทฯ กรณีที่สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการนำสินค้าใหม่มาทดแทนทันทีและนำสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลับคืน
5. ผู้ขายจะต้องรับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ ในกรณีดังนี้
        5.1 สินค้าเน่าเสียเกิน 10%
        5.2 จัดส่งสินค้าให้ผิดชนิด

6. จากข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ขายรับเคลมสินค้าจากผู้ซื้อและต้องมีการจัดส่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับ-ส่งสินค้าขึ้นอีกครั้ง ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวน 1,000 บาท

ประกาศใช้วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป