เงื่อนไขการให้บริการสี่มุมเมืองออนไลน์

สำหรับผู้ขาย

สี่มุมเมืองออนไลน์ คือ แพลตฟอร์มที่เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าจากตลาดกลางค้าส่ง และ ผู้ขายที่เปิดแผงจริงในตลาดสี่มุมเมือง ผู้ขายจึงยินยอมและรับทราบถึงเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

1. ผู้ขายจะต้องขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในระบบทุกประการ
2. ผู้ขายจะต้องอัพเดทราคาและรายการสินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ผู้ขายจะต้องจัดสินค้าให้ตรงตามบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพ น้ำหนัก ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในระบบที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ ก่อนนำมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า
4. เมื่อมีคำสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าตามรอบที่ระบุไว้ในระบบ
5. ผู้ขายจะต้องรับเคลมสินค้าจากผู้ซื้อในกรณีที่
         - สินค้าเน่าเสียตั้งแต่ 10% ของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้นขึ้นไป
         - น้ำหนักของสินค้าที่สั่งไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระบบตั้งแต่ 5% ของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้นขึ้นไป
         - สินค้าผิดประเภทหรือผิดชนิดจากที่ได้สั่งผ่านระบบ
6. จากข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ขายรับเคลมสินค้าจากผู้ซื้อและต้องมีการจัดส่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับ-ส่งสินค้าขึ้นอีกครั้ง ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวน 500 บาท

7. ในกรณีที่ผู้ขายได้รับการร้องเรียนจากผู้ซื้อ หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าการร้องเรียนนั้นเป็นเหตุอันไม่สมควรเกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อ ทางระบบมีสิทธิ์ในการพักการขายแก่ผู้ขายตามระยะเวลาอันเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ขายทำการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ซื้อโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทีมสี่มุมเมืองออนไลน์ทราบ ทางระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆประกาศใช้วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป