เงื่อนไขการให้บริการสี่มุมเมืองออนไลน์

สำหรับผู้ขาย

    สี่มุมเมืองออนไลน์ คือ แพลตฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขายที่อยู่ในตลาดสี่มุมเมืองและเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ขายที่มีความต้องการขายสินค้าทางออนไลน์และผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าจากตลาดกลางค้าส่งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ผู้ขายที่ประสงค์ขายสินค้าบนระบบจะเป็นรู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดการสต็อคสินค้า การกำหนดราคาและการจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำมาส่งยังศูนย์กระจายสินค้าหรือสถานที่ที่ระบบเป็นผู้กำหนด ผู้ขายจึงยินยอมและรับทราบถึงเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้ 

การเข้าใช้งานระบบ
1. ผู้ขายต้องระบุรายละเอียดของสินค้าทั้งในส่วนของรูปภาพ คุณภาพ ราคา ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ซื้อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างครบถ้วน
2. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามข้อ 1 และต้องจัดเตรียมสินค้าให้กับผู้ซื้อตรงกับที่ระบุไว้ในระบบ
3. ผู้ขายจะต้องอัพเดทสถานะของสินค้า (สินค้าหมดต้องปิด) อัพเดทในส่วนของราคา (ราคาเปลี่ยนต้องปรับ) โดยหากผู้ซื้อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและราคาที่ผู้ขายได้ลงไว้ในระบบ ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการจัดหาสินค้าและขายในราคาที่ระบุไว้ 
4. สินค้าที่จะทำการขายผ่านระบบสี่มุมเมืองออนไลน์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม/หน่วย

5. สี่มุมเมืองออนไลน์สามารถกำหนดปริมาณขั้นต่ำต่อหน่วย (MOQ) ในการขายสินค้าแต่ละชนิดแก่ผู้ขายได้
6. ผู้ขายรับทราบและยินดีติดตามข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบบสี่มุมเมืองออนไลน์จะประกาศหรือแจ้งข้อปฏิบัติผ่านทาง Line Official : @smmonlineseller


การจัดส่งสินค้ายังศูนย์กระจายสินค้า : 
1. สินค้าที่จะทำการจัดส่งจะต้องขายผ่านระบบสี่มุมเมืองออนไลน์เท่านั้น 
2. ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับแจ้ง ดังนี้ 
         - สินค้าที่จัดส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจะต้องใส่ถุงตามน้ำหนักที่ระบุไว้ในระบบ หากมีการรวมถุงกันจะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเท่านั้นและมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 25 กก. 
         - เขียนเลข 4 ตัวลงบนถุงหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสินค้าทราบ 
         - สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล สินค้าแช่แข็ง ผู้ขายจะต้องบรรจุลงกล่องโฟมและต้องมีรายการสินค้าระบุมาบนกล่องโฟมด้วย 
 
         - สินค้าที่เป็นขวดแก้วผู้ขายจะต้องบรรจุสินค้าในกล่องกระดาษ และต้องมีรายการสินค้าระบุมาบนกล่องด้วย        
3. กรณีที่ผู้ขายบรรจุสินค้ารวมกันในกล่องที่ปิดผนึก พนักงานคลังสินค้าจะไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ใดๆ ผู้ขายต้องมีใบรายการสินค้าแนบมาบนกล่องนั้นๆ หากสินค้าส่งถึงมือผู้ซื้อแล้วพบว่าไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้งมาในใบรายการ ผู้ขายยินดีรับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 
4. ผู้ขายจะต้องนำสินค้ามาส่งให้ตรงรอบตามที่ระบบกำหนดและไม่ส่งสินค้าก่อนเวลา

5. การส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า 
           - ผู้ส่งสินค้าต้องอยู่ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับพนักงานคลังสินค้า และผู้ขายต้องยอมรับผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้น
           - ในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าไม่อยู่ร่วมตรวจสอบสินค้ากับพนักงานคลังสินค้า ผู้ขายต้องยอมรับผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทุกกรณี

การรับเคลมสินค้า :
1. ผู้ขายต้องรับผิดชอบเคลมสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในกรณี ดังนี้
         - สินค้าเน่าเสียตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของปริมาณการขายสินค้าชนิดนั้น      
         - น้ำหนักสินค้าน้อยกว่าที่ระบุ 10% ขึ้นไปของปริมาณการขายสินค้าชนิดนั้น 

         - สินค้าผิดประเภท ชนิด ยี่ห้อ ขนาด 
         - สินค้าหมดอายุ
         - สินค้าไม่ครบถ้วน 
  
2. กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเคลมสินค้าในทันที ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นตามจริง 
3. กรณีที่ผู้ขายต้องการรับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ ผู้ขายยินดีที่จะรับผิดชอบในส่วนของค่าขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นตามจริง 

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ : 
    ผู้ขายยินยอมและรับทราบหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบจะถูกพิจารณาพักการขายเป็นระยะเวลา 7 วัน / 14 วัน / 30 วัน หรือตามการพิจารณาของทีมบริหารระบบสี่มุมเมืองออนไลน์ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
         - การไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาสินค้าเมื่อได้รับออเดอร์ในระบบมาส่งยังศูนย์กระจายสินค้า อันเกิดจากการที่สินค้าหมดแล้วไม่ได้ปิดการขายสินค้าในระบบ 
         - การไม่รับผิดชอบต่อราคาของสินค้าที่ลงขายในระบบเมื่อมีออเดอร์ อันเกิดจากการที่ราคาหน้าร้านเปลี่ยนแล้วไม่ได้ปรับราคาสินค้าในระบบ 
         - การไม่ดูระบบเมื่อมีออเดอร์ที่ต้องจัดส่งให้ผู้ซื้อ  

         - เหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อภาพรวมและทำให้ระบบสี่มุมเมืองออนไลน์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ขาย


หมายเหตุ :    
         - ในกรณีที่ผู้ขายทำการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ซื้อโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทีมสี่มุมเมืองออนไลน์ทราบ ทางระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ
         - สี่มุมเมืองออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศในช่องทางการสื่อสารของระบบ


ประกาศใช้วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป