การส่งสินค้าไปที่ศูนย์กระจายสินค้า

เมื่อทำการเตรียมสินค้าตามรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกรายละเอียดใน ใบส่งสินค้าไปที่ศูนย์กระจายสินค้า 
นำมาส่งให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับสินค้าทุกครั้ง