ประวัติความเป็นมา

 

               สี่มุมเมืองออนไลน์ กำเนิดจากแนวคิดของผู้บริหารตลาดสี่มุมเมือง ภายใต้บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

ที่ต้องการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
กับตลาดกลางค้าส่งวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงวัตถุดิบ
ที่มีความสดใหม่จากแหล่งต้นน้ำและสร้างประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้เหมือนมาตลาดค้าส่ง
ด้วยตัวเอง
              สี่มุมเมืองออนไลน์ จึงเป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถซื้อวัตถุดิบ

ในราคาค้าส่งได้จากพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดแผงขายจริงในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเน้นความสดใหม่ เนื่องจากตลาดสี่มุมเมือง
เป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดจากทั่วประเทศและเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง