กฎการค้า สี่มุมเมืองออนไลน์

กฎการค้าสำหรับผู้ซื้อ
1. สินค้าที่อยู่ในตะกร้าต้องทำการชำระเงินภายใน 3 ชม. นับจากสินค้าชิ้นแรกที่ผู้ซื้อเลือกลงตะกร้า มิฉะนั้นสินค้าจะถูกลบออกจากตะกร้า                                  แล้วผู้ซื้อจะต้องทำการสั่งซื้อใหม่
2. พื้นที่การจัดส่ง : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
3. เมื่อผู้ซื้อเซ็นต์รับสินค้าไปแล้ว ไม่สามารถคืนสินค้ากับผู้จัดส่งได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นตัวกลางในการคืนสินค้าให้
4. ผู้ซื้อจะต้องเซ็นต์รับสินค้าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่
       4.1.สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
       4.2.สินค้าเน่า เสีย
       4.3.สินค้าผิดประเภท (เช่น ซื้อส้ม ได้ทุเรียน เป็นต้น)
   และผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ภายใน 7-14 วันทำการ
5. ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการที่จะคืนสินค้าเพราะไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับ (ขนาดและเกรดของสินค้า) หรือสินค้ายัดไส้ 

   ผู้ซื้อจะต้องติดต่อกับผู้ขายเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นตัวกลางในการคืนสินค้าให้ และผู้ซื้อจะต้องติดต่อเพื่อรับเงินคืนกับผู้ขายค้าเองโดยตรง
6. กรณีที่ผู้จัดส่งสินค้า ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อเพื่อทำการส่งสินค้าได้สำเร็จ สินค้าจะถูกนำกลับมาที่ศูนย์กระจายสินค้า ทั้งนี้ในส่วนของผู้ซื้อ

   ผู้ซื้อจะต้องติดต่อไปยังผู้ขายสินค้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ทางผู้ขายทำการโอนเงินค่าสินค้าดังกล่าวคืนให้ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน 
   อย่างน้อย 7-14 วันทำการ
7. ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าบางส่วนได้ตาม (ข้อ 4) โดยจะต้องคืนสินค้าเป็นรายการตามบรรจุภัณฑ์ (กล่อง, ลัง หรือถุง) ไม่ใช่รายชิ้น  

   (เช่น ซื้อ 5 ลัง คืน 1 ลัง เป็นต้น)


กฎการค้าสำหรับผู้ขาย
1. ผู้ขายจะต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพ และทำการคัดสินค้าให้ได้ตรงตามนโยบายมาตรฐานสินค้า QSMM ที่บริษัทฯกำหนด
2. ผู้ขายจะต้องอัพเดทราคาสินค้าให้เป็นราคาปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมสินค้าและนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า ก่อนรอบการจัดส่งอย่างน้อย 2 ชม. 

   (กรณีที่จัดส่งให้ผู้ซื้อและที่ผู้ซื้อมารับเองที่ศูนย์กระจายสินค้า)
4. ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้าที่ร้านค้า ก่อนรอบเวลาที่ลูกค้าจะมารับสินค้าอย่างน้อย 2 ชม. (กรณีที่ลูกค้ามารับเองที่ร้าน)
5. สินค้าที่ส่งมอบมาที่ศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทฯ กรณีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานผู้ขายจะต้องรับผิดชอบนำกลับ 

   และเปลี่ยนสินค้าใหม่มาทดแทนในทันที
6. ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าจากแพลตฟอร์ม ผ่านการโอนเงิน ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ
7. ผู้ขายจะต้องรับสินค้าคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งของบริษัท
8. กรณีสินค้าที่ได้รับความเสียจากการขนส่งของบริษัทฯ บริษัทจะทำการคืนเงินค้าสินค้าให้กับผู้ขายภายใน 7-14 วันทำการ
9. กรณีที่ผู้จัดส่งสินค้า ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อเพื่อทำการส่งสินค้าได้สำเร็จ สินค้าจะถูกส่งคืนให้ผู้ขายและผู้ขายจะต้องทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อภายในระยะ

   เวลา 7-14 วันทำการ นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อติดต่อมา